Aus Wiki Grepolis DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 3: Zeile 3:
 
|-
 
|-
 
| Belagerungswelten
 
| Belagerungswelten
| [[Welt:Alpha|Alpha]] |  
+
| [[Welt:Alpha|Alpha]] | [[Welt:Beta|Beta]] |  
[[Welt:Beta|Beta]] |  
 
 
[[Welt:Gamma|Gamma]] |  
 
[[Welt:Gamma|Gamma]] |  
 
[[Welt:Delta|Delta]] |  
 
[[Welt:Delta|Delta]] |  
Zeile 59: Zeile 58:
 
|-
 
|-
 
| Revoltewelten
 
| Revoltewelten
| [[Welt:Theta|Theta]] |  
+
| [[Welt:Theta|Theta]] | [[Welt:Iota|Iota]] |  
[[Welt:Iota|Iota]] |  
 
 
[[Welt:Kappa|Kappa]] |  
 
[[Welt:Kappa|Kappa]] |  
 
[[Welt:Xi|Xi]] |  
 
[[Welt:Xi|Xi]] |  
Zeile 96: Zeile 94:
 
|-
 
|-
 
| Sonderwelten
 
| Sonderwelten
| [[Welt:Achilles|Achilles]] |  
+
| [[Welt:Achilles|Achilles]] | [[Welt:Hyperborea|Hyperborea]] |  
[[Welt:Hyperborea|Hyperborea]] |  
 
 
[[Welt:Bellerophon|Bellerophon]] |  
 
[[Welt:Bellerophon|Bellerophon]] |  
 
[[Welt:Elysium|Elysium]]
 
[[Welt:Elysium|Elysium]]

Version vom 16. September 2018, 22:06 Uhr

Welten
Belagerungswelten Alpha | Beta |

Gamma | Delta | Epsilon | Zeta | Eta | Lambda | My
Ny | Pi | Rho | Tau | Ypsilon | Chi | Psi | Omega | Byzanz
Delphi | Ephesus | Gythium | Ithaca | Knossos | Lamia | Marathon
Pella | Rethymnon | Troja | Zakros | Baris | Calydon | Farsala
Gela | Helorus | Lindos | Myonia | Oropos | Rizinia | Sestos | Zacynthus
Apollonia | Dyme | Hermonassa | Katane | Mochlos | Nysa | Pandosia
Rhamnous | Zancle | Bhrytos | Carphi | Emporion | Golgi | Imbros | Lato

Revoltewelten Theta | Iota |

Kappa | Xi | Omikron | Sigma | Phi | Athen | Corinth
Heraklion | Juktas | Naxos | Olympia | Sparta | Actium | Delos
Edessa | Idalium | Kos | Nicaca | Paros | Theben | Byllis | Kythira
Euböa | Gonnos | Ialysos | Lapithos | Olynth | Sinope | Taras
Abdera | Dimale | Helike | Kasmenai

Sonderwelten Achilles | Hyperborea |

Bellerophon | Elysium
Welten
Belagerungs-
welten

Alpha | Beta | Gamma | Delta | Epsilon | Zeta | Eta | Lambda | My
Ny | Pi | Rho | Tau | Ypsilon | Chi | Psi | Omega | Byzanz
Delphi | Ephesus | Gythium | Ithaca | Knossos | Lamia | Marathon
Pella | Rethymnon | Troja | Zakros | Baris | Calydon | Farsala
Gela | Helorus | Lindos | Myonia | Oropos | Rizinia | Sestos | Zacynthus
Apollonia | Dyme | Hermonassa | Katane | Mochlos | Nysa | Pandosia
Rhamnous | Zancle | Bhrytos | Carphi | Emporion | Golgi | Imbros | Lato

Revolte-
welten

Theta | Iota | Kappa | Xi | Omikron | Sigma | Phi | Athen | Corinth
Heraklion | Juktas | Naxos | Olympia | Sparta | Actium | Delos
Edessa | Idalium | Kos | Nicaca | Paros | Theben | Byllis | Kythira
Euböa | Gonnos | Ialysos | Lapithos | Olynth | Sinope | Taras
Abdera | Dimale | Helike | Kasmenai

Sonder-
welten

Achilles | Hyperborea | Bellerophon | Elysium