Welt Pylos

Aus Wiki Grepolis DE
Version vom 5. Februar 2023, 07:18 Uhr von Xextra (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen

Pylos

Eigenschaft Konfiguration
Kürzel de138
Startdatum 07.02.2023
Enddatum
Registrierung JA
Login JA
Spielgeschwindigkeit 1
Einheitengeschwindigkeit 1
Handelsgeschwindigkeit 1
Eroberungssystem Revolte
Revoltedauer 24 Stunden
Gründungsdauer 24 Stunden
Nachtbonus 23-7
Anfängerschutz 7 Tage
Allianzmitglieder-Limit 40
Moral nein
Endgame Weltwunder langsam
Artefakt Palladion
Spielerlimit 30000
Besonderheiten -25% Kampfkraft für Katapulte


Welten
Belagerungswelten Alpha | Beta | Gamma | Delta | Epsilon | Zeta | Eta | Lambda | My | Ny | Pi | Rho | Tau | Ypsilon | Chi | Psi | Omega | Byzanz | Delphi | Ephesus | Gythium | Ithaca | Knossos | Lamia | Marathon | Pella | Rethymnon | Troja | Zakros | Baris | Calydon | Farsala | Gela | Helorus | Lindos | Myonia | Oropos | Rizinia | Sestos | Zacynthus | Apollonia | Dyme | Hermonassa | Katane | Mochlos | Nysa | Pandosia | Rhamnous | Zancle | Bhrytos | Carphi | Emporion | Golgi | Imbros | Lato | Nagidos | Olous | Pagasa | Amisos | Byblos | Carystos | Epidamnos | Heliopolis| Kastoria | Methone | Naucratis | Onchesmos | Pharai | Teos | Chania | Dorylaion | Eretria | Kelenderis | Neapolis| Psira | Sidon | Asine | Bassai | Doriscos | Elis | Kepoi | Oricos | Trapezus | Andros | Elasa | Georgios | Kimolos
Revoltewelten Theta | Iota | Kappa | Xi | Omikron | Sigma | Phi | Athen | Corinth | Heraklion | Juktas | Naxos | Olympia | Sparta | Actium | Delos | Edessa | Idalium | Kos | Nicaca | Paros | Theben | Byllis | Kythira | Euböa | Gonnos | Ialysos | Lapithos | Olynth | Sinope | Taras | Abdera | Dimale | Helike | Kasmenai | Mesembria | Selymbria | Tegea | Dion | Gortyn | Istros | Leontini | Side | Amphipolis | Himera | Mylasa | Oreos| Therma | Chios | Hyele | Pylos | Smyrna | Dokos | Falkonera | Ikaria | Lemnos
Sonderwelten Achilles | Hyperborea | Bellerophon | Elysium | Rhodos