Welt:Elasa

Aus Wiki Grepolis DE
Zur Navigation springen


Elasa


Eigenschaft Konfiguration
Kürzel de143
Startdatum 29.08.2023
Enddatum -
Registrierung möglich
Login möglich
Spielgeschwindigkeit 5
Einheitengeschwindigkeit 5
Handelsgeschwindigkeit 5
Eroberungssystem Belagerung
Eroberungsdauer 10 Stunden
Gründungsdauer 10 Stunden
Nachtbonus 23:00 - 07:00 Uhr
Anfängerschutz 5 Tage
Allianzmitglieder-Limit 35
Moral inaktiv
Endgame Dominanz (schnell)
Artefakt Zeus Funke
Spielerlimit 30k
Besonderheiten -


Welten
Belagerungswelten Alpha | Beta | Gamma | Delta | Epsilon | Zeta | Eta | Lambda | My | Ny | Pi | Rho | Tau | Ypsilon | Chi | Psi | Omega | Byzanz | Delphi | Ephesus | Gythium | Ithaca | Knossos | Lamia | Marathon | Pella | Rethymnon | Troja | Zakros | Baris | Calydon | Farsala | Gela | Helorus | Lindos | Myonia | Oropos | Rizinia | Sestos | Zacynthus | Apollonia | Dyme | Hermonassa | Katane | Mochlos | Nysa | Pandosia | Rhamnous | Zancle | Bhrytos | Carphi | Emporion | Golgi | Imbros | Lato | Nagidos | Olous | Pagasa | Amisos | Byblos | Carystos | Epidamnos | Heliopolis| Kastoria | Methone | Naucratis | Onchesmos | Pharai | Teos | Chania | Dorylaion | Eretria | Kelenderis | Neapolis| Psira | Sidon | Asine | Bassai | Doriscos | Elis | Kepoi | Oricos | Trapezus | Andros | Elasa | Georgios | Kimolos | Milos | Nero
Revoltewelten Theta | Iota | Kappa | Xi | Omikron | Sigma | Phi | Athen | Corinth | Heraklion | Juktas | Naxos | Olympia | Sparta | Actium | Delos | Edessa | Idalium | Kos | Nicaca | Paros | Theben | Byllis | Kythira | Euböa | Gonnos | Ialysos | Lapithos | Olynth | Sinope | Taras | Abdera | Dimale | Helike | Kasmenai | Mesembria | Selymbria | Tegea | Dion | Gortyn | Istros | Leontini | Side | Amphipolis | Himera | Mylasa | Oreos| Therma | Chios | Hyele | Pylos | Smyrna | Dokos | Falkonera | Ikaria | Lemnos
Sonderwelten Achilles | Hyperborea | Bellerophon | Elysium | Rhodos